ALGEMENE VOORWAARDEN DE BOVENVERDIEPING

ALGEMEEN

·         Bij inschrijving voor een event van De Bovenverdieping verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

·         Zodra de inschrijving is gedaan, is een overeenkomst met De Bovenverdieping tot stand gekomen. Op die overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

·         In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist De Bovenverdieping.

INSCHRIJVING EN BETALING

·         Inschrijven voor een event kan alleen via de website. Mondeling inschrijven is niet mogelijk.

·          Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum waarop De Bovenverdieping de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in het event.

·         Een inschrijving geschiedt voor het volledige event en is bindend. Het is niet mogelijk een plek in een event voorwaardelijk te reserveren.

·         Op het moment van inschrijven ontstaat er een betalingsverplichting van de deelnemer aan De Bovenverdieping.

·         De Bovenverdieping stuurt een bevestiging van de inschrijving met daarbij de gegevens voor betaling. De betalingstermijn is 5 werkdagen vanaf het moment van versturen van de bevestiging door De Bovenverdieping. Een factuur wordt uitsluitend op verzoek verzonden.

·         Na ontvangst van de betaling ontvangt de deelnemer een toegangsbewijs voor deelname aan het event.

·         Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

·         Het verzuim van deelname aan het event geeft geen recht op het deelnemen aan een ander event bij wijze van substitutie, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.

ANNULEREN INSCHRIJVING

·         Inschrijvingen voor events kunnen niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk.

·         Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

WIJZIGING OF ANNULERING VAN HET EVENT

·         De Bovenverdieping behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering zonder restitutie van gelden. Deze wijzigingen kunnen de inhoud en de locatie van het event betreffen.

·         Wanneer De Bovenverdieping besluit de aangekondigde datum van een event te wijzigen, kan op aanvraag van de deelnemer uitschrijving plaatsvinden en wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

·         De events gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van De Bovenverdieping.

·         De Bovenverdieping is gerechtigd om een event af te gelasten. De Bovenverdieping is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt gerestitueerd.

AANSPRAKELIJKHEID

·          Tijdens alle events uitgaande van De Bovenverdieping, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel De Bovenverdieping als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

·         De Bovenverdieping is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande events.

·         Bij mindervaliditeit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van het betreffende event. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van het event geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

De Bovenverdieping kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.